Bağımsız Denetçi Şeçmemiş Şirketler

Bağımsız denetime tabi firmaların birçoğu 2016 yılı bitmesine rağmen henüz bağımsız denetçisini seçmedi. Halbuki bağımsız denetime tabi firmaların yıl bitmeden genel kurullarında bağımsız denetçilerini seçmesi TTK emridir. Bağımsız denetçisini seçmeyen firmaların nasıl bir yol izlemeleri gerektiğini yazımızda ele alacağız.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 399 uncu maddesine göre, denetçi, şirketin genel kurulunca; topluluk denetçisi, ana şirketin genel kurulunca, her faaliyet dönemi ve her hâlde görevini yerine getireceği faaliyet dönemi bitmeden seçilmesi şarttır.

Kamu Gözetimi Kurulu da, 12/05/2016 tarih ve 75935942-050.01.04 – [03/ ] sayılı Kararı ile denetimin ait olduğu hesap döneminden sonraki dönemlerde yapılan denetçi seçimine dayanılarak imzalanan denetim sözleşmeleri çerçevesinde yapılacak denetimler ile Kanunun 397 inci maddesinde öngörülen bağımsız denetim zorunluluğunun yerine getirilmiş olamayacağına karar vermiştir.

Türk Ticaret Kanununun 399 uncu maddesinin altıncı fıkrasında, faaliyet döneminin dördüncü ayına kadar denetçi seçilememişse, denetçi, yönetim kurulunun, her yönetim kurulu üyesinin veya herhangi bir pay sahibinin istemi üzerine, asliye ticaret mahkemesince atanacağı hükme bağlanmıştır.

Ancak faaliyet dönemi içerisinde denetçisini seçmemiş bazı şirketlerin geçmiş dönem için denetçi atanması maksadıyla açtığı davalarda bazı mahkemelerin denetçi seçimine ilişkin davanın reddine karar verdiği görülmüştür.

TTK’nın 399 uncu maddesinin birinci fıkrasında, “denetçinin, her faaliyet dönemi ve her hâlde görevini yerine getireceği faaliyet dönemi bitmeden seçilmesi şarttır” denilmekle yetinilmiş, bu hükme aykırılık bir hukuki yaptırıma bağlanmamış olup, faaliyet döneminden sonra genel kurul tarafından denetçi seçilmesinin hükümsüz olduğuna dair Kanunda bir hüküm de bulunmamaktadır.

TTK’nın 408’inci maddesine göre Kanunda öngörülen istisnalar dışında denetçi seçiminin genel kurulun devredilemez görev ve yetkileri arasında olduğundan, 399’uncu madde hükmünün genel kurulun faaliyet döneminden sonra geçmiş yılın denetçisini hiçbir suretle seçemeyeceği anlamı çıkmamaktadır.

Bu halde,

- faaliyet dönemi geçmiş olmasına rağmen genel kurul tarafından geçmiş yılın denetçisi seçilebileceği gibi,

- genel kurulun faaliyet dönemi içinde veya faaliyet döneminden sonra denetçiyi seçmemesi halinde, 399’uncu maddenin altıncı fıkrasına göre yönetim kurulunun, her yönetim kurulu üyesinin veya herhangi bir pay sahibinin şirketin merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesine denetçi atanma davası da açması mümkündür.

Dolayısı ile 2016 dönemi için bağımsız denetime tabi olup da 2016 yılı içerisinde bağımsız denetçilerini seçmeyenlerin panik olmasına gerek yoktur. 2017 yılında da bağımsız denetçi seçilebilecektir. Ancak 2016 yılı bağımsız denetim raporlarının KGK’na teslimi süreli olduğu için 2017’nin ilk aylarında bağımsız denetçi seçilmelidir. KGK da 27.10.2016 tarih ve 75935942-050.01.04 – [03/ ] sayılı Kararında bu hususu vurgulamıştır.

 

Kaynak: http://www.finansgundem.com/yazarlar/2016-icin-bagimsiz-denetcisini-secmemis-olan-sirketler-ne-yapacak-yazisi/1152779