SİRKÜLER 3 (Yapım işleri ile bu işlerle birlikte ifa edilen mühendislik-mimarlık ve etüt-proje hizmetlerinde KDV tevkifat oranı değişmiştir.)

SİRKÜLER 3

 

(Yapım işleri ile bu işlerle birlikte ifa edilen mühendislik-mimarlık ve etüt-proje hizmetlerinde KDV tevkifat oranı değişmiştir.)

 

27.09.2017 tarih ve 30193 sayılı Resmi Gazete’de 14 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ yayımlanmıştır. Anılan Tebliğ ile, 1 Ekim 2017 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin (I/C-2.1.3.1/b) ayrımında sayılan aşağıdaki belirlenmiş alıcılara karşı ifa edilen yapım işleri ile bu işlerle birlikte ifa edilen mühendislik-mimarlık ve etüt-proje hizmetlerinde (2/10) olan KDV tevkifat oranı (3/10) olarak uygulanacaktır.

 

Belirlenmiş alıcılar (KDV mükellefi olsun olmasın) şunlardır;

·5018 sayılı Kanuna ekli cetvellerde yer alan idare, kurum ve kuruluşlar, il özel idareleri ve bunların teşkil ettikleri birlikler, belediyelerin teşkil ettikleri birlikler ile köylere hizmet götürme birlikleri,

·Yukarıda sayılanlar dışındaki, kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşları,

·Döner sermayeli kuruluşlar,

·Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları,

·Kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları,

·Bankalar,

·Büyükşehir belediyelerinin su ve kanalizasyon idareleri,

·Kamu iktisadi teşebbüsleri (Kamu İktisadi Kuruluşları, İktisadi Devlet Teşekkülleri),

·Özelleştirme kapsamındaki kuruluşlar,

·Organize sanayi bölgeleri ile menkul kıymetler, vadeli işlemler borsaları dahil bütün borsalar,

·Yarıdan fazla hissesi doğrudan yukarıda sayılan idare, kurum ve kuruluşlara ait olan (tek başına ya da birlikte) kurum, kuruluş ve işletmeler,

·Payları Borsa İstanbul (BİST)A.Ş.’nde işlem gören şirketler,

·Kalkınma ve yatırım ajansları.

 

Okul aile birlikleri ve Sağlık Bakanlığına bağlı aile hekimliği kurumları, Tebliğin (I/C-2.1.3.1/b) ayrımı kapsamında değerlendirilmez.

Belirlenmiş alıcıların birbirlerine karşı yaptıkları teslim ve hizmetlerde (şirketleşenler dahil profesyonel spor kulüplerince yapılanlar hariç), KDV tevkifatı uygulanmaz.

KDV mükellefiyeti bulunmayanların, Tebliğin (I/C-2.1.3.1/b) ayrımı kapsamında olmamak kaydıyla, kısmi tevkifat uygulaması kapsamındaki alımlarında tevkifat uygulaması söz konusu olmayacaktır.