Yapılandırma için Son Başvuru Tarihi 30 Haziran 2017

YENİDEN YAPILANDIRMANIN KAPSAMI
Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile 31 Mart 2017 tarihi dikkate alınarak belirlenmiş ve vergiler, gümrük vergileri, vergi cezaları, bazı idari para cezaları, sigorta primleri, topluluk sigortası primleri, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi ile bu alacaklara ilişkin her türlü faiz, zam, gecikme zammı, gecikme faizi, cezai faiz, gecikme cezası gibi fer’i alacaklar, belediyelerin su, atık su ve katı atık gibi alacakları da yeniden yapılandırma kapsamına alınıyor.
 
BAŞVURU İÇİN SON TARİHİ 30 HAZİRAN
Yeniden yapılandırmadan yararlanmak isteyen borçlular, 30 Haziran 2017 tarihine kadar (bu tarih dâhil) ilgili idareye başvuruda bulunacak.
Gümrük ve Ticaret Bakanlığına, Maliye Bakanlığına, il özel idarelerine ve belediyelere bağlı tahsil dairelerine ödenecek tutarların ilk taksitini 31 Temmuz 2017 tarihine kadar (bu tarih dâhil), Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı tahsil dairelerine ödenecek tutarların ilk taksitini 31 Ağustos 2017 tarihine kadar (bu tarih dâhil), diğer taksitlerini ise bu tarihleri takip eden ikişer aylık dönemler hâlinde azami onsekiz eşit taksitte ödemeleri şart olacak.
PEŞİN VEYA TAKSİTLER HÂLİNDE ÖDENEBİLECEK
Bu Kanun hükümlerine göre hesaplanan tutarlar peşin veya taksitler hâlinde ödenebilecek.
PEŞİN ÖDENMESİ HALİNDE YÜZDE 50 İNDİRİM YAPILACAK
Hesaplanan tutarların tamamının ilk taksit ödeme süresi içerisinde peşin olarak ödenmesi hâlinde, bu tutarlara bu Kanunun yayımı tarihinden ödeme tarihine kadar geçen süre için herhangi bir faiz uygulanmayacak ve fer’i alacaklar yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarlar üzerinden ayrıca yüzde 50 indirim yapılacak.
Hesaplanan tutarların taksitle ödenmek istenmesi hâlinde, borçluların başvuru sırasında altı, dokuz, oniki veya onsekiz eşit taksitte ödeme seçeneklerinden birini tercih etmeleri şart olacak.
VADESİNDE ÖDEMEMELERİ YA DA EKSİK ÖDEMELERİ HÂLİNDE
Başvuruda bulunan borçlular, taksit ödeme süresince tahakkuk eden sigorta primlerini çok zor durum olmaksızın bir takvim yılında ikiden fazla vadesinde ödememeleri ya da eksik ödemeleri hâlinde, belirtilen madde hükümlerine göre yapılandırılan borçlarına ilişkin kalan taksitlerini ödeme haklarını kaybedecek.
Kaynak: http://www.gercekgundem.com